Algemene voorwaarden

    1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"Tibri.nl: de onderneming die handelt onder de handelsnaam "Tibri" gevestigd te Tilburg.
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Tilburg onder nummer 55242162.

"Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

"Product":
Het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Tibri.nl en uw door binnen een overeengekomen termijn aan uw geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Tibri.nl gesloten worden en waarbij Tibri.nl partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen uw en Tibri.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteer u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Tibri.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tibri.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tibri.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Tibri.nl heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Aanbiedingen / Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Tibri.nl zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Tibri.nl de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Tibri.nl te melden.

3.2 De overeenkomst tussen Tibri.nl en uw komt tot stand op het moment nadat u:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Tibri.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Tibri.nl; (b) vervolgens op de bestel button geklikt hebt op de website van Tibri.nl;
(c) hierna (i) u bevestigd hebt dat de door uw verstrekte gegevens juist zijn en (ii) het doen verwerken van u betaling, door op de website van Tibri.nl op "OK" te klikken,
(d) hierop van Tibri.nl op u e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Tibri.nl u bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging"). Indien van Tibri.nl in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met uw nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door uw bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.

3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door uw gekocht is en het aantal door uw gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) u naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan u woonadres en/of afleveradres), u e-mailadres en u telefoonnummer;
(d) de leveringstermijn van het product;
(e) het bestelnummer van de overeenkomst;

3.4 De overeenkomst bevat alle tussen uw en Tibri.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen uw en Tibri.nl

3.5 De administratie van Tibri.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door uw aan Tibri.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Tibri.nl verrichtte leveringen. Tibri.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erken u dit eveneens.

4. Transport en -kosten
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Per bestelling wordt een bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de gekozen manier van aflevering. Deze kosten worden duidelijk vermeld in de winkel en kunnen gewijzigd worden.

4.2 Het risico tijdens het transport van het door uw bestelde product is voor u. Op het moment van aflevering van het product blijft het risico van het product van u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Tibri.nl kunnen worden uitgesloten.

5. Levertijd
5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen uw en Tibri.nl. De door Tibri.nl opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Tibri.nl overschreden wordt, zal Tibri.nl u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heb u de bevoegdheid om de overeenkomst met Tibri.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Tibri.nl te melden.

5.3 De betalingen die u hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door uw wordt ontbonden, zal Tibri.nl binnen 15 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan uw terugbetalen.

5.4 Indien u aantoonbare schade hebt geleden als gevolg van het door Tibri.nl overschrijden van de levertermijn, zal Tibri.nl deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan u vergoeden, ongeacht de vraag of u de overeenkomst met Tibri.nl hebt ontbonden.

5.5 Zendingen die naar landen buiten Nederland verzonden worden zonder track and tracenummer verzonden. Het risico is voor de ontvanger.

6. Afkoelingsperiode
6.1 Nadat u het door uw bestelde product hebt ontvangen, heb u de bevoegdheid om binnen 24 uur na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Tibri.nl te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Denk er wel aan dat de verpakkingen en kledingstuk ongeschonden moet zijn. Passen mag natuurlijk altijd.

Hierop zijn een aantal uitzondering door de wet gesteld zoals producten van intieme aard. Deze producten zijn uitgesloten van de omruil garantie. Het betreft hier (deze lijst is niet uitputtend) producten zoals ondergoed , panty’s en kousen. Ook de kleding kan gezien het intieme karakter niet worden geruild. Tibri.nl bepaalt welke producten voor intiem gebruik worden aangemerkt.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien u dit vooraf schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Tibri.nl te melden. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.

6.3 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met Tibri.nl ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Tibri.nl binnen 15 werkdagen nadat Tibri.nl het door uw geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen in de vorm van een tegoedbon of terugbetaling. Na 26 december van elk jaar worden de kerstpakjes retour genomen en uitbetaald middels een tegoedbon, retouren die na 26 december binnenkomen zullen nooit en te nimmer uitbetaald worden in geld.

6.4 Tibri.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Tibri.nl of de leverancier van het product) is beschadigd. Sommige kerstjurkjes mogen om hygiënische redenen niet geretourneerd worden.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Tibri.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van uw te wijten is of anderszins voor uw risico komt, Tibri.nl u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Tibri.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan uw terug te betalen bedrag in te houden.

6.6 Artikelen die aan worden gegeven met OP=OP WEG=WEG AANBIEDING kunnen niet worden geretourneerd omdat dit speciale aanbiedingen zijn.

7. Mocht een product retour gezonden worden wordt er in eerste instantie een tegoedbon uitgereikt. Mocht de klant geld terug willen dan kan dat ook. 
7.1 Alle producten worden gecontroleerd voor het versturen.
Mocht er toch iets niet goed zijn dan kun u Tibri.nl schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.

7.2 Als u een product terug stuurt dan moet u zelf zorg dragen voor de verzendkosten.

7.3 Als Tibri.nl het product onderzocht heeft en van mening is dat het niet voldoet zullen de kosten niet worden vergoed.

7.4 Gezien de intieme aard van een aantal producten kunnen deze niet worden geruild, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen met Tibri.nl. Het betreft hier (deze lijst is niet uitputtend) Ondergoed kan niet worden geruild.
Ook andere kleding kan gezien het intieme karakter niet worden geruild.
Tibri.nl bepaalt welke producten voor intiem gebruik worden aangemerkt.

8. Garanties
8.1 Op de door Tibri.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.
8.2 Kleuren kunnen afwijken van de foto's die op de website van Tibri.nl staan, Tibri.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleurfouten.

9. Klachten
9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Tibri.nl serieus in behandeling worden genomen.

9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Tibri.nl (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).

9.3 Tibri.nl zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Tibri.nl zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

10. Privacy
10. Tibri.nl zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.

10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Tibri.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan uw persoonlijk gerichte aanbiedingen. Hiertoe kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt.

10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.

10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Tibri.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleen u uitdrukkelijke toestemming aan Tibri.nl voor het doen van aan uw persoonlijk gerichte aanbiedingen, alsmede het hiertoe aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens.

10.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens Tibri.nl doen van aan uw persoonlijk gerichte aanbiedingen, kun u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Tibri.nl laten weten. Tibri.nl zal in al zijn aan uw persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Tibri.nl zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, als mede uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van Tibri.nl).

10.6 U kunt u persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Tibri.nl te richten. Tibri.nl zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij Tibri.nl aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dien u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Tibri.nl te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geef u in u bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Tibri.nl zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Tibri.nl hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Tibri.nl uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. Tibri.nl zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.

11. Klantenservice van Tibri.nl
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met: Tibri.nl via info[@]tibri.nl.

12. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Tibri.nl is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen uw en Tibri.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen uw en Tibri.nl, kun u Tibri.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.

12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Tibri.nl meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

13. Zendingen naar Belgie schieden op risico van de klant.


LET OP! Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Live Chat

Welkom op www.tibri.nl

Live Chat